کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی
 امروز : چهارشنبه 01 آذر ماه 1396
 
 

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

چـــــــهـارمین  کــــــــنفرانس بین المللـــــــــــــی مــــعماری  و شــــــهرسازی پــــایدار

 

 
تـــــاریخ هــــای مــــــــهم
 
 
آخرین مهلت ارسال مقالات 1396/10/30
 
آخرین مهلت ثبت نام 1396/10/30
 
اعلام نتایج داوری مقالات 10 روز پس از ارسال مقالات
 
داوری زود هنگام 2 روز پس از ارسال مقالات
 
برگزاری کنفرانس اسفند ماه 96